ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
BR10262555Қазақстанның термоминералды жәнеөнеркәсіптік жерасты суларыныңжылу-энергетикалық, минералды-шикізаттық жәнеемдік-сауықтыру әлеуеті. Табиғи-климаттық өзгерістер менантропогендік жүктемелер әсеріндегі жерасты суларының гидрогеохимиялық көрсеткіштерінің өзгерукүйі ментенденцияларын бағалауТоварищество с ограниченной ответственностью "Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина"Абсаметов Малис Кудысович79500000023.33Нет файла
BR10263776Қазақстанның аймақтары бойынша орман экожүйелерінің тұрақтылығын сақтау және арттырудың ғылыми негіздерін әзірлеуТоварищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана"Стихарева Тамара Николаевна947712382.723.16Нет файла
BR10264205Қазақстанның басты балықкәсіпшілігі суқоймаларының балық ресурстары мен басқа да гидробионттарының жағдайын кешенді бағалау, оларды тұрақты пайдалану бойынша ғылыми-негізделген ұсыныстарды жасауТоварищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»Исбеков Куаныш Байболатович180596960027Нет файла
BR10264236Инновациялық технологиялар мен жаңа балық өсіру нысандарын әзірлеу және енгізу арқылы Қазақстанда аквакультураны кешенді дамытуды ғылыми-технологиялық қолдауТоварищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»Асылбекова Сауле Жангировна129426010033.5Нет файла
BR10264324Рудалардың микро- және наноминералдық компоненттері – оларды игеру технологияларын әзірлеу үшін Қазақстанның пайдалы қазбалар қорларын толықтыру қоры ретіндеТоварищество с ограниченной ответственностью "Институт геологических наук имени К.И.Сатпаева"Бекенова Галия Кабешовна45000000023.33Нет файла
BR10264557Ресурс әлеуетін тиімді басқарудағы ғылыми негіз ретінде Алматы облысының флорасы мен өсімдік ресурстарының қазіргі экологиялық күйін кадастрлық бағалауРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Институт ботаники и фитоинтродукции" Комитета лесного хозяйства и животного мираДимеева Лилия Аминовна1611899910.4830.66Нет файла
BR10264558«Перспективалы пайдалы қазба кен орындарын анықтауға Қазақстан құрылымдарының инвестициялық тартымдылығын ғылыми бағалау»НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева"Мизерная Марина Александровна43022915224.16Нет файла