ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR10865093, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00778

АтауыАӨК субъектілерінің өзекті өндірістік міндеттеріне ғарыштық зондтау және нақты егіншілік технологияларын бейімдеу үшін техникалық және технологиялық параметрлерді ғылыми негіздеу

Басымдық бағыты

Зерттеу типі/түріҚолданбалы

Өтінім берушіТоварищество с ограниченной ответственностью "научно-производственный центр Зернового Хозяйства им. А.И. Бараева"

Ғылыми жетекшіКунанбаев Кайрат Кайырбекович

МҒТС балдары26.66

Жалпы бекітілген сома575552167

ҰҒК шешімі
Файл жоқ


Күтілетін нәтижелер

Ғарыштық зондтауда және нақты егіншілікте пайдаланылатын техникалық құралдар мен дерекқорларды өндірушілер үшін олардың Қазақстандағы өндірістік жағдайларға сәй-кестігі мақсатында өздерінің БҚ етуіне қосымша модульдер әзірлеуі үшін агротехнологиялық талаптар өзектендірілетін болады. Кемінде 3000 га алаңда өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кезінде интеграцияланған анық-тамалықақпараттық жүйелер негізінде нақты егіншілік жүйесі жетілдірілетін болады. Құнарлылық модельдерін, биоценоз өнімділігін басқару модельдерін, ГАЖ технологияларды, "Big Data" деректер базасын, өсімдіктердің даму мониторингін пайдалану, алқаптың құ-нарлылығы мен өнімділігі карталарын жасау негізінде өсімдік шаруашылығы өнімін өндіруді басқару модельдері құрылатын болады. Бұл әзірленген модульдер АӨК субъектілерінің осы модульдерді қосу және пайдалану мүмкін-дігі үшін ашық қол жетімді шешімдердің open-source-де (open API) болады. Базалық және тәжірибелі шаруашылықтарда нақты егіншілік пен нақты өсімдік шаруашы-лығы элементтері мен жүйесін өндірістік тексеру және енгізу жүргізіледі. Өндірістік процестерді цифрландыру саласын-дағы мамандардың ғылыми кадрлары дайында-латын болады. "Жаздық бидайдың өнімділігін болжау моделі" 1 өнертабысқа өтінім берілетін болады. Квартилі Q3 кем емес нөлдік емес факторлы Scopus деректер базасының ғылыми басылы-мында кемінде 1 мақала және БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 2 мақала жарияланады. Жұмысқа Жас мамандар, магистранттар мен PhD докторанттары тартылатын болады.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 АӨК субъектілерінің өзекті өндірістік міндеттеріне ғарыштық зондтау және нақты егіншілік технологияларын бейімдеу үшін техникалық және технологиялық параметрлерді әзірлеу және ғылыми негіздеу және ол үшін қажетті референттік деректер базасын қалыптастыру "А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кунанбаев Кайрат Кайырбекович Ғарыштық зондтауда және нақты егіншілікте пайдаланылатын техникалық құралдар мен дерекқорларды өндірушілер үшін олардың Қазақстандағы өндірістік жағдайларға сәй-кестігі мақсатында өздерінің БҚ етуіне қосым-ша модульдер әзірлеуі үшін агротехнологиялық талаптар өзектендірілетін болады. Кемінде 3000 га алаңда өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кезінде интеграцияланған анық-тамалық-ақпараттық жүйелер негізінде нақты егіншілік жүйесі жетілдірілетін болады. Құнарлылық модельдерін, биоценоз өнімділігін басқару модельдерін, ГАЖ технологияларды, "Big Data" деректер базасын, өсімдіктердің даму мониторингін пайдалану, алқаптың құ-нарлылығы мен өнімділігі карталарын жасау негізінде өсімдік шаруашылығы өнімін өндіруді басқару модельдері құрылатын болады. Бұл әзірленген модульдер АӨК субъектілерінің осы модульдерді қосу және пайдалану мүмкін-дігі үшін ашық қол жетімді шешімдердің open-source-де (open API) болады. Базалық және тәжірибелі шаруашылықтарда нақты егіншілік пен нақты өсімдік шаруашы-лығы элементтері мен жүйесін өндірістік тек-серу және енгізу жүргізіледі. Өндірістік процестерді цифрландыру саласын-дағы мамандардың ғылыми кадрлары дайында-латын болады (кемінде 2 PhD докторанты және 5 магистр). "Жаздық бидайдың өнімділігін болжау моделі" 1 өнертабысқа (патентке) өтінім берілетін болады. Квартилі Q3 кем емес нөлдік емес факторлы Scopus деректер базасының ғылыми басылы-мында кемінде 1 мақала және БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 2 мақала жарияланады Жас мамандар, оның ішінде 3 магистрант және 1 PhD докторант тартылатын болады.
01.01 АӨК субъектілерінің өзекті өндірістік міндеттеріне ғарыштық зондтау және нақты егіншілік технологияларын бейімдеу үшін техникалық және технологиялық параметрлерді әзірлеу және ғылыми негіздеу және ол үшін қажетті референттік деректер базасын қалыптастыру "А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кунанбаев Кайрат Кайырбекович Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологияларына қойылатын агротехнологиялық, өлшемдер мен талаптар бойынша ақпараттық базаны жинау, талдау және қалыптастыру жүргізіледі. Нөлдік, минималды және дәстүрлі техноло-гиялар үшін нақты егіншілік жүйесінде маши-налар мен жабдықтардың ақпараттық дерек-қорын қалыптастыру жүргізілді. Нақты егіншілік жүйесіндегі авиациялық және ғарыштық зондтау деректерінің талаптары мен параметрлерін айқындау үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу кезінде пайдаланылатын қашықтықтан зондтаудың ақпараттық дерекқорын жинау, талдау және қалыптастыру жүргізілетін болады. Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай об-лыстарындағы жұмыс істеп тұрған шаруашы-лықтарда өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру кезінде интеграцияланған анықтама-лық-ақпараттық жүйелерді практикалық пай-далануды жинау және талдау жүргізілетін болады. Біріктірілген анықтамалық-ақпарат-тық жүйелердің элементтерін пайдаланудың тиімділігіне талдау жүргізілді Құнарлылық-тың агрофизикалық, агрохимиялық және био-логиялық параметрлері бойынша деректер, өсімдіктердің дамуы мониторингінің дерек-тері алынады және жинақталады. Өңдеу агро-техникасы, өсімдіктерді қорғау, ауыспалы егістер, технологиялар, агрохимия, дақылдар мен сорттар, алқаптардың құнарлылығы мен өнімділігі карталары бойынша басқару модульдерін қалыптастыру үшін өңірлік деректер базасын жүйелеу және қалыптастыру басталады. Ақмола, Солтүстік Қазақстан,Қостанай облыстарының пилоттық шаруашылықтарын-дағы тәжірибелік және эксперименттік учас-келерге агрохимиялық зерттеулер жүргізілетін болады. Агрохимиялық картограммалар жа-салды, тыңайтқыштарды саралап енгізудің жұмыс карталары дайындалды. МЕМСТ 7.32-2017 сәйкес 2021 жылға жылдық (аралық) есеп ұсынылады.
01.02 АӨК субъектілерінің өзекті өндірістік міндеттеріне ғарыштық зондтау және нақты егіншілік технологияларын бейімдеу үшін техникалық және технологиялық параметрлерді әзірлеу және ғылыми негіздеу және ол үшін қажетті референттік деректер базасын қалыптастыру "А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кунанбаев Кайрат Кайырбекович Агротехнологиялық параметрлер және ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологияларына қойылатын талаптар бойынша ақпараттық базаны жинау, талдау және қалыптастыру жалғастырылатын болады. Нөлдік, минималды және дәстүрлі технологиялар үшін нақты егіншілік жүйесінде машиналар мен жабдықтардың деректер базасын қалыптастыру жалғастырылды. Нақты егіншілік жүйесіндегі авиациялық және ғарыштық зондтау деректерінің талаптары мен параметрлерін айқындау үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу кезінде пайдаланылатын қашықтықтан зондтаудың ақпараттық дерекқорын жинау, талдау және қалыптастыру жүргізілетін болады. Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарындағы жұмыс істеп тұрған шаруашылықтарда өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру кезінде интеграцияланған анықтамалық-ақпараттық жүйелерді практикалық пайдалануды, интеграцияланған анықтамалық-ақпараттық жүйелердің элементтерін пайдаланудың тиімділігін талдауды жинау және талдау жалғастырылатын болады. Құнарлылықтың агрофизикалық, агрохимиялық және биологиялық параметрлері, өсімдіктердің дамуы мониторингінің деректері бойынша деректер алынады және жинақталады. Өңдеу агротехникасы, өсімдіктерді қорғау, ауыспалы егістер, технологиялар, агрохимия, дақылдар мен сорттар, егіс алаңдары мен егістіктердің өнімділігі бойынша басқару модульдерін қалыптастыру үшін өңірлік деректер базасын жүйелеу және қалыптастыру жалғастырылатын болады. Ақмола, Солтүстік Қазақстан Қостанай облыстарының пилоттық шаруашылықтарындағы тәжірибелік және эксперименттік учаскелерді агрохимиялық зерттеп-қарау жалғастырылады, агрохимиялық картограммалар жасалады және тыңайтқыштарды сараланған енгізудің жұмыс карталары да дайындалады. МЕМСТ 7.32-2017 сәйкес 2022 жылға жылдық (аралық) есеп ұсынылады.
01.03 АӨК субъектілерінің өзекті өндірістік міндеттеріне ғарыштық зондтау және нақты егіншілік технологияларын бейімдеу үшін техникалық және технологиялық параметрлерді әзірлеу және ғылыми негіздеу және ол үшін қажетті референттік деректер базасын қалыптастыру "А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кунанбаев Кайрат Кайырбекович Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің негізгі технологиялық элементтері үшін техникалық құралдарды өндірушілер үшін Агротехнологиялық талаптар қалыптастырылатын және өзектендірілетін болады. Ұсыныстар-ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің негізгі технологиялық элементтеріне арналған агротехникалық және технологиялық талаптар. Бағдарламалық қамтамасыз етуге қосымша модульдерді әзірлеу үшін ғарыштық зонд-тауда және нақты егіншілікте пайдаланылатын деректер базасына қойылатын талаптар жи-нақталатын, жүйелендірілетін және өзектен-дірілетін болады. Ұсыныстар - қашықтықтан зондтау дерекқоры бойынша. Кемінде 3000 га алаңдағы интеграцияланған анықтамалық-ақпараттық жүйе негізінде нақты егіншілік жүйесі жетілдіріледі, ауыл шаруашылығы өндірісінде анықтамалық-ақпараттық жүйелерді жетілдіру және пай-далану жөніндегі ұсынымдар беріледі. "Құнарлылық", "өсімдіктерді қорғау", "Агротехника", "Ауыспалы егіс", "Технология", "Агрохимия"модульдерін қамтитын агроценоз өнімділігін басқару моделі негізінде Өсімдік шаруашылығы өнімін өндіруді басқару моделі қалыптасты-рылатын болады. "Жаздық бидайдың өнімділігін болжау мо-делі"патентіне өтінім берілді. Республиканың 3 өңіріндегі (Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары) 9 шаруашылықта өндірістік тексеру және әзір-ленген элементтер мен техникалық шешім-дерді енгізу актілері алынды. Q3 кем емес квартилі бар нөлдік емес факторлы Scopus деректер базасының ғылыми басылымында кемінде 1 мақала және БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 2 мақала жарияланады. МЕМСТ 7.32-2017 сәйкес 2023 жылға жылдық және 2021-2023 жылдарға қорытынды есептер ұсынылатын болады.