ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


ЖТНBR09158958, Мемлекеттік тіркеу нөмірі0121РК00656

АтауыҚазақстан экономикасын инновациялық жаңғырту үшін ядро-физикалық әдістерді және технологияларды дамыту

Басымдық бағытыЭнергетика и машиностроение

Зерттеу типі/түріҚолданбалы зерттеулер

Өтінім берушіРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" министерства энергетики Республики Казахстан

Ғылыми жетекшіЗдоровец Максим Владимирович

МҒТС балдары29.66

Жалпы бекітілген сома504000000


Күтілетін нәтижелер

18F изотопымен ерекше мембраналық антигеннің (PSMA) простаталарын таңбалаудың әртүрлі технологиялық схемалары талданды. 18-ден 35 кГр-ға дейінгі дозалар диапазонында электрондар ағынымен полимерлі композицияларды сәулелендіру үшін ИЛУ-10 үдеткіш режимдерін таңдау жүргізілді. Нейтронактивациялық талдау жүргізу үшін жаңа талдау учаскесі пайдалануға енгізілді. Алғаш рет ВВР-К реакторының әсеріне ұшыраған аумақтағы су буларындағы тритийді анықтау және сынама дайындау әдістеріне жаңа тәсілдер әзірленді. Радиография кезінде радиациялық көзді орналастыруға арналған әмбебап құрылғы әзірленді және жасалды. Вольфрам негізіндегі кеуекті жабындарды қалыптастыру әдісі жасалды. 1-100 мкг/л диапазонында уранил ионын анықтау үшін тректік мембраналар негізінде электрохимиялық сенсорлар алынды. ВВР-К реакторының эксперименттік құрылғыларының тауашасында нейтрондардың кеңістіктік-энергетикалық таралуы туралы оны төмен байытылған уран отынына ауыстырғаннан және нейтрондардың бүйір бериллий шағылыстырғышын қалыптастырғаннан кейін есептік-эксперименттік деректер алынды. Алынған нәтижелер ВВР-К реакторында монокристалды кремний құймаларын сәулелендірудің қажетті шарттарын қалыптастыратын сәулелендіру құрылғысын әзірлеу үшін пайдаланылатын болады.КЕҢЕЙТІЛГЕН БАҒДАРЛАМАНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Реферат (Абстракт) - 2021 жыл

Зерттеу, әзірлеу немесе жобалау объектісі

PSMA, 18F, полимерлік композициялар, нейтронактивациялық талдауды автоматтандыру (НТА) технологиясы, атмосфералық ауаның су буының сынамалары, дәнекерленген қосылыстардың ақаулары, вольфрамның кеуекті жабыны, тректік мембраналар, кремнийді легирлеу арналған құрылғы болып табылады.

Жұмыс мақсаты

Бағдарламаның мақсаты - медицинада, өнеркәсіпте және қоршаған ортаны қорғауда ядролық-физикалық әдістер мен технологияларды практикалық қолдану мүмкіндіктерін кеңейту

Зерттеу әдістері

С-30 циклотронында протондармен сәулелену, хроматография, радиометрия, сұйықсцинтилляциялық бета-спектрометрия, рентгенқұрылымдық талдау, электрондық микроскопия, Монте-Карло әдісі, нейтрондық-активтендіру әдісі және т. б.

Алынған нәтижелер мен олардың жаңалығы

18F изотопымен ерекше мембраналық антигеннің (PSMA) простаталарын таңбалаудың әртүрлі технологиялық схемалары талданды. 18-ден 35 кГр-ға дейінгі дозалар диапазонында электрондар ағынымен полимерлі композицияларды сәулелендіру үшін ИЛУ-10 үдеткіш режимдерін таңдау жүргізілді. Нейтронактивациялық талдау жүргізу үшін жаңа талдау учаскесі пайдалануға енгізілді. Алғаш рет ВВР-К реакторының әсеріне ұшыраған аумақтағы су буларындағы тритийді анықтау және сынама дайындау әдістеріне жаңа тәсілдер әзірленді. Радиография кезінде радиациялық көзді орналастыруға арналған әмбебап құрылғы әзірленді және жасалды. Вольфрам негізіндегі кеуекті жабындарды қалыптастыру әдісі жасалды. 1-100 мкг/л диапазонында уранил ионын анықтау үшін тректік мембраналар негізінде электрохимиялық сенсорлар алынды. ВВР-К реакторының эксперименттік құрылғыларының тауашасында нейтрондардың кеңістіктік-энергетикалық таралуы туралы оны төмен байытылған уран отынына ауыстырғаннан және нейтрондардың бүйір бериллий шағылыстырғышын қалыптастырғаннан кейін есептік-эксперименттік деректер алынды. Алынған нәтижелер ВВР-К реакторында монокристалды кремний құймаларын сәулелендірудің қажетті шарттарын қалыптастыратын сәулелендіру құрылғысын әзірлеу үшін пайдаланылатын болады.

Негізгі конструктивтік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері

"Synthra RN plus" модулінде 18F-PSMA таңбалаудың бір сатылы схемасы пысықталды. 18-ден 35 кГр-ға дейінгі дозалар диапазонында электрондар ағынымен полимерлі композицияларды сәулелендіру үшін ИЛУ-10 үдеткіш режимдерін таңдау жүргізілді. Уранил иондарын анықтау үшін электрохимиялық сенсор алу үшін тректік мембраналарын модификациялау әдісі жасалды. Кремний құймасы орналасқан жердегі жылу нейтрондары ағынының тығыздығы ~1.3×108 см-2×с-1 болды. Нейтрондардың энергетикалық спектріне негізгі үлес Ен

Қолдану облысы

Радиофармацевтика, медицина, биотехнология, косметология, ауа ортасының радиациялық жағдайын бақылау, аналитикалық зертханалар, жеңіл су ядролық реакторлар, үлкен диаметрлі кремнийді нейтронды-трансмутациялық легирлеу.

Тапсырманың шифры, жұмыстар кезеңдері Тапсырманың, этаптың аталымы Тапсырманы, жұмыстардың кезеңін орындайтын ұйымның аббревиатурасы Тапсырма, жұмыстың кезеңі басшысының тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, лауазымы Күтілетін нәтижелер
01 Қазақстан экономикасын инновациялық жаңғырту үшін ядро-физикалық әдістерді және технологияларды дамыту Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Бағдарламаны іске асыру қорытындылары бойынша келесі маңызды нәтижелер алынады: Бірінші міндетті шешу шеңберінде 18F, 99mTc және 177Lu изотоптары негізіндегі радиофармпрепараттардың тераностикалық тобын әзірлеу бойынша жаңа эксперименттік деректер алынатын болады. Простат арнайы жарғақтық антигенді (PSMA) 18F изотоппен таңбалану әдісінің эксперименттік негіздемесі, сондай-ақ 99mTc және 177Lu изотоптары негізіндегі радиофармпрепараттардың тераностикалық тобын әзірлеу бойынша эксперименттік зерттеулердің нәтижелері алынады. Екінші міндет шеңберінде радиациялық сәулелендіру әдісі арқылы полифункционалды полимерлік композициялық материалдарды синтездеу бойынша жаңа эксперименттік деректерді алу үшін әртүрлі топтағы синтетикалық және табиғи макромолекулалар негізіндегі кеңістіктік-тігілген полимерлік композицияларды радиациялық синтездеу әдістемесі әзірленетін болады. Үшінші міндет шеңберінде автоматтандыру мен программалық жасақтаманың заманауи жүйелерін пайдалана отырып, ССР-Қ атом реакторында нейтрон-активациялық талдау технологиясын жаңғырту жұмыстары орындалатын болады. Төртінші міндетті шешу қоршаған орта объектілерінде, ядролық қондырғылардың әсеріне ұшыраған аумақтарда тритийді анықтау технологиясын жетілдіру үшін жаңа тәсілдерді алуға мүмкіндік береді. Біздің елде қоршаған орта объектілеріндегі тритийді анықтаудың аспаптық-әдістемелік базасын дамыту маусымдық жауын-шашын, атмосфералық ауа және өсімдіктер сияқты қоршаған орта құрауыштарында тритийді анықтаудың аналитикалық әдістемелерін жетілдіруге мүмкіндік береді. Бесінші міндет шеңберінде атомдық энергетикалық қондырғылардың құбыр желілеріне техникалық диагностика жүргізу үшін сигналды өңдеудің цифрлық технологияларын пайдалана отырып, бүлдірмейтін бақылау әдістемелерін пысықтау орындалатын болады. Ауыспалы және қиын балқитын металдар негізінде кеуекті жабындарды ион-плазмалық қалыптастыру әдістемесін пысықтау үшін алтыншы міндет шеңберінде танталмен және молибденмен қосындыланған кеуекті вольфрам жабындарын синтездеу, сонымен қатар алынған жабындардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу орындалады. Жетінші міндетті шешу үшін уранил ионы мен глюкозаны тиімді детекциялауға арналған іріктемелі агенттермен модификациялау жүргізу арқылы ион-іздік жарғақтар негізіндегі сенсорларды әзірлеу жүзеге асырылады. Сегізінші міндет шеңберінде ССР-Қ реакторында үлкен диаметрлі монокристалды кремнийді біркелкі нейтрон-трансмутациялық қоспалау тәсілі әзірленеді. ССР-Қ реакторында үлкен диаметрлі монокристалды кремнийді біркелкі нейтрон-трансмутациялық қоспалау тәсілін әзірлеу күштік электроника үшін талап етілетін материалды алуға мүмкіндік береді.
01.01 18F, 99mTc және 177Lu изотоптары негізіндегі радиофармпрепараттардың тераностикалық тобын әзірлеудің эксперименттік әдістерін зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович 18F, 99mTc және 177Lu изотоптары негізіндегі радиофармпрепараттардың тераностикалық тобын әзірлеу бойынша эксперименттік зерттеулердің нәтижелері алынады
01.01.01 Простат арнайы жарғақтық антигенді (PSMA) 18F изотоппен таңбалануының технологиялық сұлбасын зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович 18F изотопымен PSMA таңбалау әдісінің эксперименттік негіздемесі алынады
01.01.02 Простат арнайы жарғақтық антигенді (PSMA) 99mTc изотоппен таңбалануының технологиялық сұлбасын зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович 99mTc изотопымен PSMA эксперименттік зерттеулердің нәтижелері алынады
01.01.03 Простат арнайы жарғақтық антигенді (PSMA) 177Lu изотоппен таңбалануының технологиялық сұлбасын зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович 177Lu изотопымен PSMA таңбалауды эксперименттік зерттеулердің нәтижелері алынады. Web of Science базасының 1, 2, 3 квартильдеріне енетін және (немесе) Scopus базасындағы Cite Score бойынша кемінде 40 процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала жарияланады.
01.02 Қажетті қасиеттері мен функционалдығы бар полимерлі композиттік материалдардың жаңа кластарын синтездеудің радиациялық- химиялық технологияларын жасау Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Полифункционалды полимерлі композициялық материалдарды радиациялық әсер ету әдісімен синтездеу бойынша жаңа эксперименттік мәліметтер алынады.
01.02.01 Әртүрлі топтағы синтетикалық және табиғи макромолекулалар негізінде кеңістіктік тігілген полимерлі композицияларды радиациялық синтездеу әдістемесін әзірлеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Әртүрлі топтағы синтетикалық және табиғи макромолекулалар негізінде кеңістіктік тігілген полимерлі композицияларды радиациялық синтездеу әдістемесі әзірленеді. Нөлдік емес импакт-факторы бар (БҒСБК ұсынған) рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 мақала жарияланатын болады.
01.02.02 Егілген сополимерлердің молекулалық және функционалдық құрамын, кеңістіктік құрылымын радиациялық- химиялық модификациялауды модельдеу. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Егілген сополимерлердің молекулалық және функционалдық құрамын, кеңістіктік құрылымын радиациялық-химиялық модификациялау моделі құрылады.
01.02.03 Табиғи және синтетикалық макромолекулалардың негізінде егілген сирек тігілген композицияларды радиациялы-химиялық алу тәсілінің зертханалық технологиялық регламенттерін әзірлеу. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Табиғи және синтетикалық макромолекулалардың негізінде егілген сирек тігілген композицияларды радиациялы- химиялық алу тәсілінің зертханалық технологиялық регламенттері әзірленетін болады. Web of Science базасының 1, 2, 3 квартильдеріне енетін және (немесе) Scopus базасындағы Cite Score бойынша кемінде 40 процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала жарияланады.
01.03 Автоматтандыру мен программалық жасақтаманың заманауи жүйелерін пайдалана отырып, ССР-Қ атом реакторында нейтрон-активациялық талдау технологиясын жаңғырту. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Автоматтандыру мен программалық жасақтаманың заманауи жүйелерін пайдалана отырып, ССР-Қ атом реакторында нейтрон-активациялық талдау технологиясын жаңғырту орындалады.
01.03.01 Автоматтандыру мен программалық жасақтаманың заманауи жүйелерін пайдалана отырып, ССР-Қ атом реакторында нейтрон-активациялық талдау аумағын пайдалануға беру. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Орташа- және ұзақ ғұмырлы изотоптардың гамма-спектрлерін өлшеуге арналған автоматты құрылғымен, сондай-ақ спектрометриялық ақпаратты өңдеуге және анықталатын элементтердің концентрациясын есептеуге арналған программалық жасақтамамен жабдықталған нейтрон- активациялық талдауға арналған аналитикалық аумақ пайдалануға беріледі.
01.03.02 ССР-Қ атом реакторында нейтрон- активациялық талдау деректерін өңдеуге арналған заманауи автоматтандыру жүйелері мен программалық жасақтаманы енгізу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Үлгілерді ауыстыру құрылғысын пайдалана отырып, орташа және ұзақ ғұмырлы изотоптар бойынша талдаудың автоматтандырылған технологиясын енгізу және қысқа ғұмырлы изотоптар бойынша зерттеулер үшін қолданыстағы пневмокөлік жүйесін НАТ жұмыс циклына қосу нәтижесінде НАТ өнімділігін арттыру және анықталатын элементтер санын кеңейту.
01.03.03 Әртүрлі үлгілерде заманауи автоматтандыру жүйелері мен программалық жасақтаманы пайдалана отырып, ССР-Қ атом реакторында нейтрон-активациялық талдау әдісін сынақтау Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Әртүрлі үлгілерде заманауи автоматтандыру жүйелері мен программалық жасақтаманы пайдалана отырып, ССР-Қ атом реакторында нейтрон- активациялық талдау әдісін сынақтау орындалады. Нөлдік емес импакт-факторы бар (БҒСБК ұсынған) рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 мақала жарияланатын болады.
01.04 Қоршаған орта объектілерінде, ядролық қондырғылардың әсеріне ұшыраған аумақтарда тритийді анықтаудың аспаптық-әдістемелік базасын дамыту. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Тритийді қоршаған орта объектілерінде, ядролық қондырғылардың әсеріне ұшыраған жерлерде анықтау технологиясын жетілдіру бойынша жаңа тәсілдер әзірленеді
01.04.01 Ауа сынамаларындағы тритийді анықтау және сынама дайындау әдістерін жетілдіру Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Сынаманы дайындау және ауа үлгілеріндегі тритийді анықтау әдістерінің жиынтығы жасалады және бейімделеді
01.04.02 Өсімдік пен атмосфералық жауын- шашын сынамаларындағы тритийді анықтау және сынама дайындау әдістерін жетілдіру Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Өсімдік жамылғысы мен атмосфералық жауын-шашынның үлгілерінде тритийді анықтау және үлгілерді дайындау әдістерінің жиынтығы жасалады және бейімделеді.
01.04.03 Қоршаған орта объектілеріндегі тритийді анықтау және сынама дайындау әдістерін мақұлдау Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Қоршаған орта объектілеріндегі тритий құрамы туралы жаңа мәліметтер алынады. Нөлдік емес импакт- факторы бар (БҒСБК ұсынған) рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 мақала жарияланатын болады.
01.05 Атом энергетикасы объектілеріне техникалық диагностика жүргізу үшін сигналды цифрлық өңдеу негізінде бүлдірмей бақылау тәсілдерін дамыту Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Цифрлық сигналдарды өңдеу технологияларын қолдана отырып, бұзбайтын сынау әдістемесі атом электр станциялары құбырларын техникалық диагностикалау үшін әзірленетін болады.
01.05.01 ССР-Қ реакторының құбыр желілерін бүлдірмей бақылаудың стандарт әдістерін пысықтау. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Дәнекерленген қосылыстың ақауларының ақпараттық сипаттамалары алынады. Ультрадыбыстық фазаланған торларды қолданудың әдістемелік базасына шолу жасалады.
01.05.02 Металдан жасалған дәнекерлеу қосылыстарын зерттеу үшін ультрадыбыстық томография тәсілін пысықтау Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Фазаланған торлардың ультрадыбыстық тәсілімен дәнекерленген қосылыстардың ақауларын зерттеу деректері алынды.
01.05.03 ССР-Қ реакторының құбыр желілерін тексеру кезінде фазаланған торлармен ультрадыбыстық бақылау тәсілін мақұлдау. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Ұзартылған ұйым стандартына сәйкес цифрлық сигналды өңдейтін фазалық ультрадыбыстық әдісті қолдана отырып, құбырларды диагностикалаудың нәтижелері алынады. Нөлдік емес импакт- факторы бар (БҒСБК ұсынған) рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 мақала жарияланатын болады
01.06 Ион-плазмалық тұндыру әдісімен қалыптасқан ауыспалы және қиын балқитын металдар негізінде кеуекті жабындарды қалыптастыру әдістемесін әзірлеу және қасиеттерін зерттеу. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Ауыспалы және қиын балқитын металдар негізінде кеуекті жабындарды ион-плазмалық қалыптастыру әдістемесі пысықталады.
01.06.01 Вольфрамның кеуекті жабындарының құрылымы мен қасиеттерін синтездеу және зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Вольфрамның кеуекті жабындарының үлгілері алынады. Алынған кеуекті жабындардың құрылым-физикалық қасиеттері туралы деректер алынады.
01.06.02 Тантал қоспаланған вольфрамның кеуекті жабындарының құрылымы мен қасиеттерін синтездеу және зерттеу. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Құрауыштарының әр түрлі қатынасындағы W-Ta қорытпаларына негізделген кеуекті жабындар алынады. Құрауыштарының қатынасына байланысты алынған кеуекті жабындардың құрылымдық- физикалық қасиеттері туралы деректер алынады. Нөлдік емес импакт-факторы бар (БҒСБК ұсынған) рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 мақала жарияланатын болады.
01.06.03 Молибден қоспаланған вольфрамның кеуекті жабындарының құрылымы мен қасиеттерін синтездеу және зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Құрауыштарының әр түрлі қатынасындағы W-Mo және W-Nb қорытпаларына негізделген кеуекті жабындар алынады. Құрауыштарының қатынасына байланысты алынған кеуекті жабындардың құрылымдық- физикалық қасиеттері туралы деректер алынады. Web of Science базасының 1, 2, 3 квартильдеріне енетін және (немесе) Scopus базасындағы Cite Score бойынша кемінде 40 процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала жарияланады.
01.07 Модификацияланған ион-іздік жарғақтар негізіндегі электрхимиялық сенсорлар әзірлеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Уранил ионы мен глюкозаны тиімді детекциялауға арналған іріктемелі агенттермен модификациялау жүргізу арқылы ион-іздік жарғақтар негізіндегі сенсорлар әзірленді.
01.07.01 Уранил анионын детекциялауға арналған сенсорларды әзірлеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Ион-іздік жарғақтарды арнайы агенттермен модификациялау жүргізіледі. Іздік жарғақтар негізіндегі сенсор алынады
01.07.02 Ауыр металл иондарын детекторлауға арналған электрхимиялық сенсорлар алу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович ПЭТФ жарғақтар негізінде сенсорлар алынады; ауыр металл иондарын электрхимиялық анықтауда сенсорларды сынау нәтижелері алынады. Web of Science базасының 1, 2, 3 квартильдеріне енетін және (немесе) Scopus базасындағы Cite Score бойынша кемінде 40 процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала жарияланады.
01.07.03 Су ерітінділеріндегі глюкозаны анықтауға арналған электрхимиялық сенсорлар Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Глюкозаны анықтауда сенсорларды сынау нәтижелері алынады.
01.08 ССР-Қ реакторында монокристалды кремнийді біркелкі нейтрон- трансмутациялық қоспалау тәсілін әзірлеу. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович CCP-Қ реакторында үлкен диаметрлі монокристалды кремнийді біркелкі нейтронды- трансмутациялық допинг әдісі жасалады.
01.08.01 Кремний құймаларын сәулелендіру аймағында нейтрондардың кеңістіктік- энергетикалық үлестірілуін зерттеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович Сәулелендіру аймағындағы радиациялық өрістің сипаттамасы есептік-эксперименттік жолмен анықталатын болады.
01.08.02 Құрылғы конструкциясының эскиздік жобасын әзірлеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович ССР-Қ-да кремнийді сәулелендірудің оңтайлы жағдайларын қалыптастыратын құрылғы конструкциясының эскиздік жобасы әзірленетін болады. Нөлдік емес импакт- факторы бар (БҒСБК ұсынған) рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда 1 мақала жарияланатын болады.
01.08.03 ССР-Қ реакторында кремний құймаларын қоспалау процесінің толық циклінің технологиялық сұлбасын және әдіснамасын әзірлеу Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің "Ядролық физика институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Здоровец Максим Владимирович ССР-Қ-да кремний құймаларын қоспалау процесінің толық циклінің технологиялық сұлбасы және әдіснамасы әзірленетін болады. Web of Science базасының 1, 2, 3 квартильдеріне енетін және (немесе) Scopus базасындағы Cite Score бойынша кемінде 40 процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда 1 мақала жарияланады.