ЖТН Атауы Басымдық бағыты Өтінім беруші Ғылыми жетекші Жалпы бекітілген сома МҒТС балдары ҰҒК шешімі
AP09559249Құпия параметрлері бар есептеуі күрделі тапсырмаларды шешу үшін сыртқы серверлерді қауіпсіз пайдалану әдістерін зерттеу және әзірлеуНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Сейткулов Ержан Нураханович500000033Нет файла
AP09559378Көп байланысты обылыста жоғарғы ретті эллиптикалық теңдеулер үшін жалпыланған Неман есебінің фредгольмді шешімділігі және индексі туралыРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Кошанов Бакытбек Данебекович800000034Нет файла
AP09560665Табиғи антиоксиданттар көзі ретінде Киин кен орны жанғыш тақтатастарынан арнайы органикалық заттарды алу технологиясын әзірлеуДочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов" РГП на праве хозведения "Казахский национальный университет им Аль-Фараби" министерства образования и науки РККаирбеков Жаксынтай 800000033Нет файла
AP09560999Ұлттық пернетақта жасаудың лингвотеориялық және практикалық негіздеріРеспубликанское государственное казенное предприятие "Институт языкознания имени А.Байтурсынова"Жанабекова Айман Әбділдақызы495337135Нет файла
AP09561450Нан және нантоқаш өнімдерінің сапасын жақсарту үшін Аspergillus туысы микромицеттерімен глюкоамилаза ферментінің биосинтезіТоварищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Антиген"Блиева Раушан Кажкеновна799655935Нет файла
AP09561457Гендерлік теңдікке қол жеткізуге бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдар: Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету заңнамасын зерттеуНАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"Бурибаев Ермек Абильтаевич498190026Нет файла
AP09561460Базар жырау шығармаларының жанрлық сипаты мен көркемдік ерекшеліктеріНекоммерческое акционерное общество «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»Кәрібозұлы Бағдат 499330536Нет файла
AP09561463Қазақстан Республикасы ТжКББ ұйымдарына арналған қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын жобалаудың теория-әдістемелік негіздеріНекоммерческое акционерное общество "Торайгыров университет"Жумашева Анара Шариповна497501730Нет файла
AP09561475«Кисса-и Ибрахим ибн Адхам» – Орталық Азия халықтарының рухани мәденийеті бойынша дереккөзИнститут востоковедения имени Р.Б. СулейменоваМолотова Гульбахрем Максимовна4999847.4932Нет файла
AP09561483Табиғи тілдегі мәтіндерден концепт-карталарды автоматты түрде құру әдістерін зерттеу және әзірлеуНекоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»Нугуманова Алия Багдатовна795619633Нет файла
AP09561563«Альбит Био» жем қоспасын қолдану арқылы бройлер балапандарының иммунитеті мен өнімділігін арттыруНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"Альпейсов Шохан Ашенович549951634Нет файла
AP09561591COVID-19 инфекциясынан кейінгі пациенттерде когнитивтік және цитогенетикалық бұзылулардың даму қаупін бағалау.Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт физиологии человека и животных"Капышева Унзира Наурзбаевна800000026Нет файла
AP09561616Разработка научно-технических основ технологии добычи урановых месторожденийНекоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева"Орынгожин Ерназ 700000035Нет файла
AP09561619«3D-карьер» web-сервисінің өзегін әзірлеуНекоммерческое акционерное общество "Рудненский индустриальный институт"Зарубин Михаил Юрьевич495357236Нет файла
AP09561622Қазақстанда өсірілген дәнді-бұршақты дақылдардың тұқымынан жасалған ұнды қолдана отырып, глютенсіз ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясын әзірлеуАкционерное общество "Казахский университет технологии и бизнеса"Омаралиева Айгуль Махмутовна723326330Нет файла
AP09561631Биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында Hedysarum theinum Krasnob (Fabaceae Lindl.) өсімдігінің ботаникалық және молекулалық-генетикалық ерекшеліктерін зерттеуНекоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"Курманбаева Меруерт Сакеновна7373446.1531Нет файла
AP09561639Қазақстандық Алтайдың сирек кездесетін дәрілік өсімдіктерінің экологиялық-биологиялық ерекшеліктері мен генетикалық өзгергіштігін зерттеуРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Институт ботаники и фитоинтродукции" Комитета лесного хозяйства и животного мираКубентаев Серик Аргынбекович799260829Нет файла
AP09561652Туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау әдістемесінің дамуыРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт экономики"Тлеубердинова Айжан Тохтаровна4987143.131Нет файла
AP09561656Гиперболалық теңдеу үшін асиметриялық сипаттамалық бастапқы-шекаралық есептерінің Грин функциясыРеспубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования"Садыбеков Махмуд Абдысаметович800000034Нет файла
AP09561672Фитопатологиялық және молекулалық әдістерді қолдана отырып, Қазақстандағы Pyrenophora tritici-repentis популяциясына және доминантты расаларына бидайдың төзімділік көздерін идентификациялау.Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт Биологии и биотехнологии растений"Кохметова Алма Мырзабековна799306034Нет файла
AP09561711Солтүстік Қазақстан жағдайында ноғаттық дақылын өзектендіру мақсатында оның гендік қорын интродукциялауНекоммерческое акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина"Турбекова Арысгуль Сапаралиевна800000032Нет файла
AP09561712Raspberry Pi негізіндегі шешім қабылдауға ұсыныстар жасайтын желілік қауіпсіздікті тексеруге арналған интеллектуалды программалық-аппараттық жүйеНекоммерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"Оспанова Адеми Бекжановна798574235Нет файла
AP09561718Қазақстанның солтүстік-шығысындағы дәрілік өсімдіктердің интродукциялық әлеуетін зерттеуНекоммерческое акционерное общество "Торайгыров университет"Камкин Виктор Александрович617418032Нет файла
AP09561720Гидроэнергетикада қолдану үшін көлемдік-секциялық гидроқозғалтқышты әзірлеуНекоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»Жилкашинова Альмира Михайловна800000037Нет файла
AP09561734Қазақстандық каолин негізінде көпмақсатты бактерияға қарсы композитті материал алу шарттарын әзірлеуДочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр физико - химических методов исследования и анализа" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет им. аль-Фараби"Оспанова Алья Капановна800000035Нет файла