Телефон горячей линии: +7 (727) 355 5002
# ИРН Наименование на русском языке Наименование на английском языке Наименование на казахском языке
1 AP15573148 Организация производства малоклинкерных тонкомолотых цементов  на основе отходов промышленности Organization of production of low-clinker finely ground cements based on industrial waste Өнеркәсіп қалдықтары негізінде аз клинкерлі ұсақ ұнтақталған цементтер өндірісін ұйымдастыру
2 AP15573154 Коммерциализация единого цикла ДЗЗ оценки пастбищ, расчетов оценок племенной ценности животных и выращивание кормовых культур Commercialization of a single cycle of remote sensing pastures evaluation, calculations of estimates of the breeding value of animals and the cultivation of fodder crops Жайылымдарды бағалаудың, малдың асыл тұқымды құндылығын есептеудің және жемшөптік дақылдарды өсірудің бірыңғай циклін қашықтықтан зондтауды коммерцияландыру
3 AP15573155 Разработка и внедрение мобильных комплексных мероприятий  «МКМ» от лабораторного анализа до автоматизированного ввода жидких комплексных удобрений (ЖКУ) в почву Development and implementation of mobile complex measures "MKM" from laboratory analysis to automated injection of liquid complex fertilizers (LCF) into the soil Зертханалық талдаудан бастап топыраққа сұйық кешенді тыңайтқыштарды (СКТ) автоматтандырылған енгізуге дейінгі «МКМ» жылжымалы кешенді шараларын әзірлеу және енгізу
4 AP15573212 Коммерциализация технологий разделки и обвалки туш КРС в соответствии с международными стандартами Commercialization of cutting and deboning technologies for cattle carcasses in accordance with international standards Халықаралық стандарттарға сәйкес ірі қара мал ұшасын кесу және сүйектен тазарту технологияларын коммерцияландыру
5 AP15573236 Создание компании по изготовлению гиперпрессованного кирпича на основе составов сенсорных цементных композиций с нанодобавками Establishment of a company for the production of hyper-pressed bricks based on sensory cement compositions with nano-additives Наноқоспалары бар сенсорлық цемент композициясы негізінде гиперпресстелген кірпіш өндіру бойынша кәсіпорын құру
6 AP15573240 Внедрение метода интенсификации горных работ крутонаклонными слоями в проект открытой разработки глубокозалегающих рудных месторождений Implementation of intensification method of mining by steeply inclined layers in the project of open mining of deep-lying ore deposits Терең жатқан кен орындарын ашық өндіру жобасында тік қабаттармен тау-кен өндіруді интенсификациялау әдісін енгізу
7 AP15573259 Специализированные продукты диетического питания на основе смеси полифенолов, корректирующие состояние оксидативного стресса при мышечной нагрузке, оказывающие адаптогенное и геропротективное действие Specialized dietary products based on a mixture of polyphenols, which correct the state of oxidative stress during muscle exercise, have an adaptogenic and geroprotective effect Бұлшықет жаттығулары кезінде тотығу стресінің күйін түзететін, адаптогендік және геропротекторлық әсерге ие полифенолдар қоспасына негізделген арнайы диеталық тағам өнімдері
8 AP15573280 Внедрение в производство перевязочных материалов и маски медицинской с противовирусным и антибактериальным действием на основе наноцитратом серебра и меди Introduction into production of dressing materials and medical masks with antiviral and antibacterial action based on silver and copper nanocitrate Күміс пен мыс наноцитраты негізіндегі вирусқа және бактерияға қарсы әсері бар таңғыштар мен медициналық маска өндірісіне енгізу.
9 AP15573281 Экологически безопасное производство сверхпрочных геополимерных бетонов Environmentally friendly production of high-strength geopolymer concrete Аса берік геополимерлі бетондардың экологиялық таза өндірісі
10 AP15573312 Разработка,  изготовление мобильных смарт-теплиц и применение их в образовательных учреждениях и в других отраслях Development, manufacturing of mobile smart-greenhouses and their application in educational institutions and other industries Мобильді смарт-жылыжайларын әзірлеу, құрастыру және оларды оқу орындары мен басқа да салаларда қолдану
11 AP15573426 Синтез и выпуск новых санитарно-гигиенических средств, модифицированных нанокомпозитами. Synthesis and production of new sanitary and hygienic products modified with nanocomposites. Нанокомпозиттермен модификацияланған жаңа санитарлық-гигиеналық өнімдерді синтездеу және өндіру.
12 AP15573457 Новые виды молочных продуктов специализированного питания из верблюжьего молока New types of dairy products of specialized nutrition from camel milk Түйе сүтінен жасалған, арнайы тамақтануға арналған сүт өнімдерінің жаңа түрлері
13 AP15573473 Производство экологически безопасных эпоксидных смол для промышленного применения Production of environmentally friendly epoxy resins for industrial applications Өнеркәсіптік қолдану үшін экологиялық таза эпоксидті шайырларды өндіру
14 AP15573478 «Электронно–алфавитный тренажер по шрифту Брайля» для повышения качества образования абсолютно слепых детей и граждан (всех категорий). Using «Braille electronic alphabet simulator» to improve the quality of education of completely blind children and citizens (of all categories). Мүлдем зағип балалар мен азаматтардың (барлық санаттағы) білім беру сапасын арттыруға арналған «Брайл қарпі бойынша электронды-әліпбилік тренажері»
15 AP15573480 ТPAНCПЛAНТAЦИЯ ЭМБPИOНOВ МЕЛКOГO POГAТOГO CКOТA TRANSPLANTATION OF SMALL CATTLE EMBRYOS ҰСАҚ МҮЙІЗДІ МАЛ ЭМБРИОНДАРЫН ТРАНСПЛАНТАЦИЯЛАУ
16 AP15573487 Организация производства антифризов «ATIS+» Organization of antifreeze production "ATIS +" "ATIS+" антифриздерін өндіруді ұйымдастыру
17 AP15573492 Организация производство по выпуску современных продуктов косметики, на основе растительного сырья местного происхождения. Organization of production for the production of modern cosmetic products based on plant raw materials of local origin. Жергілікті өндірілген өсімдік шикізаты негізінде заманауи косметикалық өнімдерді шығару бойынша өндірісті ұйымдастыру.
18 AP15573505 Производство высокотехнологического оборудования систем медицинского газоснабжения Production of high-tech equipment for medical gas supply systems Медициналық газбен қамтамасыз ету жүйелеріне арналған жоғары технологиялық жабдықты өндіру
19 AP15573513 Комплексная технология экологичных вяжущих веществ и высокоэффективных теплоизоляционных изделий на их основе с использованием нефтебитуминозных пород и отходов их переработки Complex technology of eco-friendly binders and highly effective thermal insulation products using oil-bitumen rocks and waste from their processing Мұнайбитуминозды жыныстар мен оларды қайта өңдеу қалдықтарын пайдалып, экологиялық тұтқыр заттар мен олардың негізінде тиімділігі жоғары жылу оқшаулағыш бұйымдардың технологиясы
20 AP15573514 Разработка и организация производства препарата против паразитов лошадей Development and organization of production of a drug against horse parasites Жылқы паразиттеріне қарсы препаратты әзірлеу және өндіруді ұйымдастыру
21 AP15573521 Разработка технологии производства зерновых основ для продуктов питания Development of technology for the production of grain bases for food Азық-түлікке арналған астық негіздерін өндіру технологиясын жасау
22 AP15573523 Комплексная цифровизация в животноводстве Comprehensive digitalization in animal husbandry Мал шаруашылығын кешенді цифрландыру
23 AP15573525 Способ получения красителя тримарганца тетраоксид Method for obtaining trimanganese tetraoxide colorant Тримарганец тетраоксид бояғыштың алу әдісі
24 AP15573527 Организация производства оригинальных и элитных семян нового сорта яровой мягкой пшеницы  Семёновна Organization of production of original and elite seeds of a new variety of «Semyenovna» spring soft wheat Семёновна жаздық жұмсақ бидайдың оригиналдық және элиталық тұқымдарын өндіруді ұйымдастыру
25 AP15573530 Робототехнический комплекс для выполнения технологических операции по загрузке химического концентрата природного урана в транспортный упаковочный контейнер ТУК-118 Robotic complex for performing technological operations for loading a chemical concentrate of natural uranium into a transport packaging container TUK-118 Табиғи уранның химиялық концентратын ТУК-118 көліктік қаптама контейнеріне тиеу бойынша технологиялық операцияларды орындауға арналған робототехникалық кешен
26 AP15573541 Оказание коммерческой услуги по проведению молекулярной генетической экспертизы крупного рогатого скота для сельскохозяйственных предприятий Providing a commercial service for conducting molecular genetic analysis of cattle for agricultural enterprises Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін ірі қара малға молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу бойынша коммерциялық қызмет көрсету
27 AP15573542 Внедрение на машиностроительное предприятие Казахстана технологии создания цифрового двойника изделия, на примере магистрального насоса марки НМ 1250. Implementation creating a digital twin technology at enterprises in Kazakhstan, using the example of a main pump HM 1250 Қазақстанның машина жасау кәсіпорындарына НМ 1250 магистральдық сорғысы мысалында цифрлық телқосақ жасау технологиясын енгізу
28 AP15573545 Организация производства пробиотического продукта функционального питания с лечебно-профилактическим действием. Organization of production of a probiotic product of functional nutrition with a therapeutic and prophylactic effect. Функционалдық тамақтануға жататын емдік-профилактикалық әсері бар пробиотикалық өнімнің өндірісін ұйымдастыру.
29 AP15573552 «Разработка бортового терминала - устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и организация его производства» «Development of the on-board terminal - of the emergency call device (ECD) and organization of its production» Шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру құрылғысының - борттық терминалын әзірлеу және оны өндіруді ұйымдастыру
30 AP15573567 Энергообеспечение  сельских  населенных  пунктов  путем внедрения низкоуглеродной  теплонасосной   технологии  с использованием  теплоты геотермальных источников» Energy supply of rural settlements through the introduction of low-carbon heat pump technology using the heat of geothermal sources Геотермалдық көздердің жылуын пайдалана отырып, төмен көміртекті жылу сорғысы технологиясын енгізу арқылы ауылдық елді мекендерді энергиямен қамтамасыз ету
31 AP15573569 Производство биопротеина  на основе природного газа Production of bioprotein based on natural gas Табиғи газ негізінде биопротеин өндіру
32 AP15573592 Информационная система  по сбору и обработке данных Data collection and processing information system Деректерді жинау және өңдеу бойынша ақпараттық жүйе
33 AP15573615 Разработка и внедрение перспективного ассортимента декоративных растений в практику зеленого строительства в аридных условиях пустыни Мангистау Development and implementation of a promising range of ornamental plants in the practice of green building in the arid conditions of the Mangistau desert Маңғыстау шөлінің аридті жағдайында жасыл құрылыс тәжірибесіне сәндік өсімдіктердің перспективалық ассортиментін әзірлеу және енгізу
34 AP15573620 Коммерциализация технологии производства сиропов и жидкого сахара из сахарного сорго с переработкой отходов в комбикорма Commercialization of the technology for the production of syrups and liquid sugar from sugar sorghum with waste processing into feed Қалдықтарды мал азығына қайта өңдеу арқылы қант қонақжүгерісінен шәрбаттар мен сұйық қантты өндіру технологиясын коммерцияландыру
35 AP15573624 Коммерциализация биопрепарата с прилипающими свойствами «БиоЛип» для повышения эффективности средств защиты растений и удобрений. Commercialization of biopreparation with adhesive properties «BioLip» to increase the effectiveness of crop protection products and fertilizers. Тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарының тиімділігін арттыруға арналған «БиоЛип» жабыстырғыш қасиеттері бар биопрепаратты коммерцияландыру.
36 AP15573631 «Создание линии брикетирования  угольной мелочи и отходов углей с использованием отечественных оригинальных связующих» "Creation of a briquetting line for coal fines and coal waste using domestic original binders" «Отандық оригиналды байланыстырғыштарды пайдалана отырып, көмір ұсақтары мен көмір қалдықтарын брикеттеу желісін құру»
37 AP15573633 Внедрение и организация отечественного производства диагностических наборов предназначенных для выявления антител к вирусу ящура типа А, О, Азия 1 Introduction and organization of domestic production of diagnostic kits for the detection of antibodies to the foot-and-mouth virus type A, O, Asia 1. А, О, Азия 1 типті аусыл вирусының антиденелерін анықтауға арналған диагностикалық жинақтардың отандық өндірісін ұйымдастыру және енгізу
38 AP15573635 Организация технологии производства нового противопаразитарного средства и продвижение его на фармацевтический рынок Organization of production technology of a new antiparasitic agent and its promotion to the pharmaceutical market Паразитке қарсы жаңа құрал өндіру технологиясын ұйымдастыру және оны фармацевтикалық нарыққа шығару
39 AP15573643 Разработка технологий производства безглютеновых хлебобулочных и национальных мучных изделий Development of technologies for the production of gluten-free bakery and national flour products Глютенсіз нан-тоқаш және ұлттық ұн өнімдерін өндіру технологияларын әзірлеу
40 AP15573645 Разработка технологии производства композиционных HPL плит из местного малоценного сырья с одновременным созданием финишного слоя Development of production technology for HPL boards from local low-value raw materials with simultaneous creation of a finishing layer Мәре қабатын бір мезгілде жасай отырып, жергілікті құны төмен шикізаттан HPL плиталарын өндіру технологиясын әзірлеу
41 AP15573647 Пилотный проект инновационного завода по производству и реализации литого модифицированного бетона (ЛМБ) Pilot project of an innovative plant for the production and sale of cast modified concrete (CMC) Құйылған түрлендірілген бетон (ЛМБ)өндіру және өткізу жөніндегі инновациялық зауыттың пилоттық жобасы
42 AP15573650 Создание стада чистопородных овец породы дорпер для повышения мясной продуктивности овец полутонкорунного направления продуктивности Creation of a herd of purebred of the Dorper sheep breed to increase the meat productivity of sheep of the semi-fine wool direction of productivity Биязылау жүнді өнімділік бағытындағы қойлардың ет өнімділігін арттыру үшін Дорпер тұқымының таза тұқымды қой отарын құру
43 AP15573660 Создание опытно-промышленного производства никелевого концентрата Establishment of pilot production of nickel concentrate Никель концентратының тәжірибелік және өнеркәсіптік өндірісті құру
44 AP15573662 Радиационный контроль территории нефтедобывающих предприятий Radiation monitoring of the territory of oil producing enterprises Мұнай өндіруші кәсіпорындардың аумағын радиациялық бақылау
45 AP15573666 Создание инновационного производства полифункционального кремнеуглеродного материала Creation of innovative production of polyfunctional silicon-carbon material Полифункционалды кремний-көміртекті материалдың инновациялық өндірісін құру.
46 AP15573675 Создание производства нанокомпозитного материала для термоэлектрических модулей и натрий-ионных батарей Creation of the production of nanocomposite material for thermoelectric modules and sodium-ion batteries Термоэлектрлік модульдер мен натрий-иондық аккумуляторлар үшін нанокомпозиттік материал өндірісін құру
47 AP15573681 Налаживание производства заменителей коровьего молока на основе растительного сырья The plant raw materials cow milk substitutes production establishment Өсімдік шикізаты негізінде сиыр сүтінің алмастырғыштары өндірісін құру
48 AP15573696 Получение посадочного материала дикоплодовых эндемичных видов Заилийского и Джунгарского Алатау путем зеленого черенкования и микроклонального размножения Getting planting material for Zaili and Dzhungar Alatau wild fruit endemic species by softwood cutting and micropropagation Жасыл қалемшелеу және микроклоналды көбейту арқылы Іле және Жоңғар Алатауының жабайы жемісті эндемикалық түрлерінің отырғызу материалын алу
49 AP15573698 Разработка универсальной энергетической установки для промышленных и бытовых объектов Development of an universal power plant for industrial and domestic facilities Өнеркәсіптік және тұрмыстық нысандарға арналған әмбебап энергетикалық қондырғыны әзірлеу
50 AP15573699 Декарбонизация цемента Decarbonization of cement Цементтің декарбонизациясы
51 AP15573700 Организация промышленного производства вакцин «BRUVAC®» и «BRUCON®» против бруцеллеза сельскохозяйственных животных по стандартам GMP Industrial production organization of vaccines "BRUVAC ®" and "BRUCON ®" against brucellosis of farm animals according to GMP standards GMP стандарттары бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллезіне қарсы "BRUVAC®" және "BRUCON®" вакциналарының өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру
52 AP15573703 Разработка цифровой эко-системы для продвижения услуг персонализированной медицины Development of a digital ecosystem for the promotion of personalized medicine services Дербестендірілген медицина қызметтерін ілгерілету үшін цифрлық экожүйені әзірлеу
53 AP15573704 Искусственное воспроизводство, выращивание и продажа сеголеток белого амура в условиях второй-третьей рыбоводных зон. Artificial reproduction, cultivation and sale of white amur fingerlings in the conditions of the second-third fish breeding zones II – III балық өсіру аймағы жағдайында ақ амур балығының өсімін молайту, өсіру және осы жаздық шабақтарын сату
54 AP15573707 Модификация полимерной кабельной изоляции в защитной среде на ускорителе электронов ЭЛВ-4 Modification of polymer cable insulation in a protective atmosphere on the ELV-4 electron accelerator ЭЛВ-4 электрондарының үдеткішінде полимерлі кәбілдік оқшаулауды қорғаныс ортасында түрлендіру
55 AP15573714 Коммерциализация высокоэффективной твердотопливной  котельной установки для автономного теплоснабжения Commercialization of a highly efficient solid fuel boiler plant for independent heat supply Тәуелсіз жылумен қамтамасыз ету үшін жоғары тиімді қатты отын қазандығы қондырғысын коммерцияландыру
56 AP15573725 Организация производства aлюмocиликoxpoмa - нового комплексного восстановителя для выплавки рафинированных сортов феррохрома Organization of the aluminosilicochrome production which is a new integrated reducing agent for the smelting of refined grades of ferrochrome. Феррохромның тазартылған сорттарын балқыту үшін жаңа кешенді тотықсыздандырғыш - алюмосиликохром өндірісін ұйымдастыру
57 AP15573726 Организация производства и продажа фунгицидных композиций полифункционального действия на основе метилольных производных мочевин и микробиоудобрения. Organization of production and sale of multifunctional fungicidal compositions based on methylene derivatives of urea and microbial fertilizers. Мочевина мен микробиотыңайтқыштың метилол туындылары негізінде полифункционалды әсер ететін фунгицидтік композицияларды өндіруді және сатуды ұйымдастыру.
58 AP15573729 Очистка выбросов промышленных установок использующих твёрдое топливо Purification of emissions from industrial plants using solid fuel Қатты отынды пайдаланатын өнеркәсіптік қондырғылардың шығарындыларын тазарту
59 AP15573731 Внедрение в производство ПЦР тест-систем для диагностики инфекций передающихся половым путем Implementation in production of PCR test systems for the diagnosis of sexually transmitted infections Жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды диагностикалауға арналған ПТР тест-жүйелерін өндіріске енгізу
60 AP15573745 Разработка технологии получения смешанных оксидов ванадия для ванадиевых проточных аккумуляторов Development of technology for obtaining mixed vanadium oxides for vanadium flow batteries Ванадий ағынды аккумуляторлары үшін аралас ванадий оксидтерін өндіру технологиясын жасау.
61 AP15573764 Проектирование и изготовление программно-аппаратного комплекса интеллектуального учета тепла «Сайман-АУЭС» Development of technology for creating an intelligent multi-agent information support system for innovative organizations of the Republic of Kazakhstan «Сайман-АУЭС» жылуды интеллектуалды есепке алудың бағдарламалық-аппараттық кешенін жобалау және өндіру
62 AP15573770 Промышленное производство сиропа сахарного сорго "Балдай"  для многоцелевого использования Industrial production of sweet sorghum syrup "Baldai" for multipurpose use Көп мақсатқа арналған «Балдай» қант құмайы шәрбатының өнеркәсіптік өндірісі
63 AP15573775 «Иммунный портрет нации «IMMUNOGID.KZ» «Immune portrait of the nation  «IMMUNOGID.KZ» «IMMUNOGID.KZ» Ұлттық иммундық портрет»
64 AP15573781 Организация производства композиционных материалов на основе древесных составляющих Organization of production of composite materials based on wood components Ағаш құрамдастары негізінде композициялық материалдар өндірісін ұйымдастыру
65 AP15573785 Разработка и создание робототехнического комплекса для нужд городских служб Development and creation of a robotic complex for the needs of city services Қалалық қызметтердің қажеттіліктері үшін робототехникалық кешенді әзірлеу және құру
66 AP15573787 Высокоэффективное производство ценной садовой культуры облепихи Highly efficient production of valuable garden culture of sea buckthorn Құнды бақ дақылы шырғанақтың тиімділігі жоғары өндірісі
67 AP15573793 Производство и монтаж стеновых панелей из легкого бетона ненесущих перегородок в многоэтажных зданиях сейсмической зоны organization of production of light concrete wall panels and installation of curtain walls based on them in multi-storey buildings of the seismic zone Сейсмикалық аймақтың көп қабатты ғимараттарында салмақ түсірмейтін қалқалардың жеңіл бетонынан жасалған қабырға панельдерін өндіру және монтаждау
68 AP15573803 Разработка методики организации и интерактивного оборудования для проведения логопедических занятий с использованием цифровых технологий Development of a methodology for organizing and interactive equipment for conducting speech therapy classes using digital technologies Цифрлық технологияларды пайдалана отырып логопедиялық сабақтарды өткізуге арналған интерактивті жабдықтар мен ұйымдастыру әдістемесін әзірлеу
69 AP15573804 Колодки тормозные металлокерамические для железнодорожного подвижного состава Metal-ceramic brake shoes for railway rolling stock Темір жол жылжымалы құрамының металл керамикалық тежегіш аяқтары
70 AP15573806 Изготовление декоративных композитных наливных полов из высококачественного полимерного экологичного материала с природным наполнителем "Full Natural" Production of decorative composite self-leveling floors made of high-quality polymer eco-friendly material with natural filler "Full Natural" "Full Natural" табиғи толтырғышы бар жоғары сапалы полимерлі экологиялық материалдан декоративті композитті құймалы едендер дайындау
71 AP15573808 Производство цифровой системы непрерывного контроля подстанционного оборудования с целью коммерциализации результатов научно-технической деятельности Production of a digital system of continuous monitoring of substation equipment for the commercialization of scientific and technical activities Ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру мақсатында қосалқы станция жабдықтарын үздіксіз бақылаудың цифрлық жүйесін өндіру
72 AP15573811 Коммерциализация технологии производства и состава цементных композиционных материалов путем повторного вторичных побочных отходов промышленности Commercialization of production technology and composition of cement composite materials by recycling secondary by-products of the industry Өнеркәсіптің қайталама жанама қалдықтарын қайта пайдалану арқылы цемент композициялық материалдарының өндірісі мен құрамын коммерцияландыру
73 AP15573817 Система умной парковки «SmartPark» в экономике совместного потребления с применением технологии IoT «SmartPark» smart parking system in the economy of shared consumption using IoT technology IoT технологиясын қолдана отырып, бірлесіп тұтыну экономикасындағы " SmartPark " ақылды тұрақ жүйесі
74 AP15573819 Геоинформационная система построения полей концентрации рассеивания загрязняющих веществ Geoinformation system for constructing fields of concentration of dispersion of pollutants Ластаушы заттардың шашырау шоғырлану алаңдарын құрудың геоақпараттық жүйесі
75 AP15573821 Разработка модульного многофункционального электро мини трактора Development of a modular multifunctional electric mini tractor Модульді көп функцияналды шағын электр тракторды жасау
76 AP15573823 Сохранение ценного генофонда Ботанического сада МКТУ им. Х.А.Ясави через коммерческое освоение биоресурсов на основе инновационных технологии Preservation of the valuable gene pool of the Botanical Garden of the ІKTU named after H.A.Yassawi through commercial development of bioresources based on innovative technologies Инновациялық технологиялар негізінде биоресурстарды коммерциялық игеру арқылы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ботаникалық бағының бағалы гендік қорын сақтау
77 AP15573825 Технология для онлайн-наблюдения, протоколирования и оценивания поведения пользователей при прохождении значимых онлайн мероприятий Technology for online monitoring, logging and evaluation of user behavior during significant online events Маңызды онлайн іс-шаралардан өту кезінде пайдаланушылардың мінез-құлқын онлайн-бақылауға, хаттамалауға және бағалауға арналған Технология
78 AP15573827 «Организация производства светодиодных светильников для теплиц» "Organization of production of LED lamps for greenhouses" "Жылыжайларға арналған жарықдиодты шамдарды өндіруді ұйымдастыру"
79 AP15573830 Организация пищевого кластера в лесном хозяйстве Северного Казахстана. Organization of a food cluster in the forestry of Northern Kazakhstan Солтүстік Қазақстанның орман шаруашылығында азық-түлік кластерін ұйымдастыру
80 AP15573831 Разработка технологий быстросьемного модуля аккумуляторной батареи Development of technologies for quick-release battery module Аккумулятор батареяларының тез салынып-алынатын модулінің технологиясын жасау
81 AP15573833 Адаптация виртуальной лаборатории “Автодело” в обучающий процесс. Adaptation of the Avtodelo virtual laboratory into the learning process. "Автодело" виртуалды зертханасын оқыту үдерісіне бейімдеу.
82 AP15573835 Серийное производство зарядных станций для электромобилей с улучшенными характеристиками Serial production of charging stations for electric vehicles with improved characteristics Жақсартылған сипаттамалары бар электромобильдерге арналған зарядтау станцияларын сериялық өндіру
83 AP15573836 Организация производства маломерных судов на электрической тяге с применением фотоэлектрических элементов Organization of production of electric-powered small size vessels equipped with photovoltaic elements Фотоэлектрлік элементтерді қолдана отырып, электрлік тарту күші бар шағын көлемді кемелердің өндірісін ұйымдастыру
84 AP15573837 Разработка системы распознавания атрибутов участника спортивных мероприятий с использованием машинного обучения (AI Sport) Development of a system for recognizing the attributes of a participant in sports events using machine learning (AI Sport) Машиналық оқытуды пайдалана отырып, спорттық іс-шараларға қатысушының атрибуттарын тану жүйесін әзірлеу (AI Sport)
85 AP15573838 Производство высокопитательных гранулированных кормов Almus на основе суданской травы Production of highly nutritious granulated food Almus based on Sudanese grass Судан шөбі негізіндегі жоғары құнарлы түйіршіктелген тағам Almus өндірісі
86 AP15573839 Коммерциализация отечественных технологий по переработке растительного сырья в гранулы для крупного и мелкого рогатого скота Commercialization of domestic technologies for processing vegetable raw materials into pellets for cattle and small cattle Өсімдік шикізатын ірі және ұсақ қара малға арналған түйіршіктерге қайта өңдеу жөніндегі отандық технологияларды коммерцияландыру
87 AP15573842 Создание беспрерывного технологические цикла производства биологически активных добавок с высокой эффективностью Creation of a continuous technological cycle for the production of biologically active additives with high efficiency Тиімділігі жоғары биологиялық белсенді қоспалар өндірісінің Үздіксіз технологиялық циклін құру
88 AP15573845 Создание участка производства гидрогелевых повязок медицинского применения Creation of a site for the production of hydrogel dressings for medical use Медициналық мақсатқа арналған гидрогельді таңғыштарды өндіру учаскесін құру
89 AP15573851 Разработка технологии изготовления мясной продукции специального назначения с добавлением семян кунжута и порошка облепихи Delevopment of technologyfor the manufacture of special-purpose meat products with the addition of sesame seeds and buckthorn powder Күнжіт дәні мен шырғанақ ұнтағын қосылған арнайы мақсаттағы ет өнімдерін дайындау технологиясын әзірлеу
90 AP15573853 Мобильные установки для высокоэффективной переработки плодово-ягодной продукции методом лиофилизации Mobile plant for highly efficient processing of fruit and berry products by lyophilization Лиофилизациялау әдісімен жеміс-жидек өнімдерін жоғары тиімді өңдеуге арналған ұтқыр қондырғылар
91 AP15573856 Разработка технологии изготовления  электропечных преобразователей для  металлургической промышленности и внедрение в производство с целью коммерциализации Development of manufacturing technology for electric furnace converters and introduction into production for the purpose of commercialization Металлургия өнеркәсібі үшін электр пештерінің конвертерлерін жасау технологиясын әзірлеу және коммерцияландыру мақсатында өндіріске енгізу
92 AP15573861 Разработка программного обеспечения и производство Локомотивно-бортового терминала CYBE-БРТ Software development and production of the CYBE-BRT Locomotive-on-board terminal Cybe-БРТ Локомотив-борттық терминалының бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу және өндіру
93 AP15573865 Технологии сестринского пульмонологического сервиса Technologies of the nursing pulmonological service Мейірбикелік пульмонологиялық қызмет көрсету технологиялары
94 AP15573866 Создание инновационной транспортной платформы для решения логистических задач Creation of an innovative transport platform for solving logistics problems Логистикалық міндеттерді шешу үшін инновациялық көлік платформасын құру
95 AP15573867 Производство автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду для осуществления производственного экологического контроля на предприятиях. Manufacture of an automated system for emissions monitoring into the environment for the implementation of industrial ecological control at enterprises. Кәсіпорындарда өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру үшін қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін өндіру.
96 AP15573872 Производство солнечных модулей  на основе гетероструктурных солнечных элементов Manufacturing of solar modules based on heterostructural solar cells Гетероструктуралық күн элементтерінің негізінде күн модульдерін өндіру
97 AP15573873 Производство стрельчатых лап культиватора с использованием инновационной электролитно-плазменной технологии Production of cultivator lancet paws using innovative electrolytic-plasma technology Инновациялық электролиттік-плазмалық технологияны пайдалана отырып, культиватордың жебе табандарын өндіру
98 AP15573885 Производство отечественных дефолиантов комплексного воздействия Production of domestic defoliants of complex action Кешенді әсер ететін отандық дефолианттарды өндіру
99 AP15573887 Производство органических и органоминеральных удобрений из отходов птицеводства Production of organic and organomineral fertilizers from poultry waste Құс шаруашылығы қалдықтарынан органикалық және органоминералды тыңайтқыштар өндіру
100 AP15573888 Организация производства говядины на комплексе круглогодового действия с применением интенсивных технологии откорма Organization of beef production at the complex of year-round operation with the use of intensive fattening technologies Қарқынды бордақылау технологияларын қолдана отырып, жыл бойы жұмыс істейтін кешенде сиыр етін өндіруді ұйымдастыру
101 AP15573891 Разработка цифрового сервиса бизнес-коммуникации Development of  digital service of business communication Бизнес-коммуникацияның цифрлық сервисін әзірлеу
102 AP15573894 Технология производства мясных продуктов с повышенными антиоксидантными свойствами Technology of production of meat products with increased antioxidant properties Жоғары антиоксиданттық қасиеттері бар ет өнімдерін өндіру технологиясы
103 AP15573898 Ligeia платформа аналитики и мониторинга состояния на базе искусственного интеллекта и машинного обучения Ligeia platform for analytics and condition monitoring based on artificial intelligence and machine learning Жасанды интеллект пен машиналық оқыту негізінде аналитика мен жағдайды бақылауға арналған Ligeia платформасы
104 AP15573901 Производство целлюлозы и бумаги из соломы злаковых культур и камыша паровзрывным методом Production of pulp and paper from cereal straw and reed by the steam explosion method Дәнді дақылдардың сабанынан және қамыстан бу жарылысы әдісімен целлюлоза және қағаз өндіру
105 AP15573912 Формирование необходимого ассортимента медицинских услуг в рамках обеспечения экстренных детоксикологических услуг для населения Казахстана Formation of the necessary range of medical services within  framework of providing  emergency detoxicological services for the population of Kazakhstan Қазақстан халқына шұғыл детоксикологиялық қызметтер көрсету шеңберінде медициналық қызметтердің қажетті спектрін қалыптастыру
106 AP15573920 Создание инновационного центра по производству высококачественных семян кормовых культур Creation of an innovative center for the production of high-quality seeds of fodder crops Малазықтық дақылдарының жоғары сапалы тұқымдарын өндіру жөніндегі инновациялық орталықты  құру
107 AP15573922 Разработка климатического шкафа для электрооборудования с повышенным временем автономной работы Development of a climatic cabinet for electrical equipment with increased battery life Автономды жұмыс уақыты жоғары электр жабдықтары үшін климаттық шкафты әзірлеу
108 AP15573923 Промышленный выпуск экспортоориентированных сухих каш и кисломолочных продуктов на молочной и молочно-зерновой основах для детского и диетического питания Industrial production of export-oriented dry porridges and fermented milk products based on dairy and dairy-grain bases for children and dietary nutrition Балалар мен диеталық тамақтануға арналған сүт және сүт-астық негізіндегі экспортқа бағдарланған құрғақ ботқалар мен ашытылған сүт өнімдерін өнеркәсіптік шығару
109 AP15573928 Коммерциализация производства ягод и посадочного материала черной смородины сортов зарубежной и отечественной селекции на основе инновационных агротехнологий Commercialization of black currant berries and plant materials of domestic and abroad varieties production Инновациялық агротехнологиялар негізінде шетелдік және отандық селекцияның қара қарақатсорттарының жидектері мен отырғызу материалдарын өндіруді коммерцияландыру
110 AP15573932 Организация производства усовершенствованного бактериального препарата для консервирования растительного сырья Organization of production of improved bacterial preparation for preservation of plant raw materials Өсімдік шикізатын консервілеу үшін жетілдірілген бактериялық препарат өндірісін ұйымдастыру
111 AP15573942 Безотходная технология обработки овчины для практического использования ее жидких отходов на изготовление железобетонных изделий Waste-free sheepskin processing technology for the practical use of its liquid waste for the manufacture of reinforced concrete products Қой терісінің қалдықсыз технологиясы үшін өңдеуден шыққан сұйық қалдықтарын темірбетон бұйымдарын дайындауға практикалық пайдалану
112 AP15573950 Интеллектуальная система анализа и управления электрическими сетями Intelligent system for analysis and control of electrical networks Электр желілерін талдау және басқару интеллектуалды жүйесі
113 AP15573952 Модернизация технологической линии выделки и окраски шкур овчины производства экспортоориентированной эко-продукции бытового и специального назначения Modernization of the technological line for dressing and dyeing sheepskin to produce export-oriented eco-products for household and special purposes Қой терісін өңдеу мен бояу технологиялық линиясын модернизациялау негізінде тұрмыстық және арнайы қажеттілікке тұтынатын экспорттауға бағытталған эко-тауарлар өндірісін ұйымдастыру
114 AP15573954 Производство ливерных пончиков из говяжьих субпродуктов для быстрого питания Production of liver doughnuts from beef by-products for fast food Жылдам тамақтандыруға арналған сиыр етінен бауыр пончиктерін өндіру
115 AP15573955 Организация серийного производства и реализация экологически чистого инновационного автобуса с электроприводом Organization of mass production and implementation of environmentally friendly innovative bus with electric drive Электр жетегі бар экологиялық таза инновациялық автобустың сериялық өндірісін ұйымдастыру және сату
116 AP15573956 «Организация производства кремнеземсодержащих углеродистых восстановителей» "Organization of production of silica-containing carbonaceous reducing agents" "Құрамында кремний бар көміртекті қалпына келтіргіштер өндірісін ұйымдастыру"
117 AP15573959 Интеллектуальные беспилотные летательные системы в точном земледелии. Intelligent Unmanned Aerial Systems in Precision Agriculture Дәл егіншіліктегі интеллектуалды ұшқышсыз әуе жүйелері
118 AP15573960 Производство беспилотных авиационных комплексов (БАК) отечественной разработки для нужд различных сфер экономической деятельности Production of unmanned aerial systems (UAS) of domestic design for the needs of various areas of economic activity Экономикалық қызметтің әртүрлі бағыттарының қажеттіліктері үшін отандық дизайндағы ұшқышсыз ұшу жүйелерін (ҰҰЖ) өндіру
119 AP15573963 Разработка антикоррозионных фосфатных материалов для нефтепромыслового оборудования Development of anticorrosive phosphate materials for oilfield equipment Мұнай жабдықтарына арналған коррозияға қарсы фосфат материалдарын әзірлеу
120 AP15573965 Производство теплоизоляционных сухих строительных смесей на основе техногенного сырья теплоэлектроцентралей Production of heat insulation dry construction mixtures based on technogenic raw materials of heat and power plants Жылу электр орталықтарының техногенді шикізаты негізінде жылу оқшаулағыш құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру
121 AP15573966 Разработка незамерзающих стеклоомывающих жидкостей на основе наножидкостей силикагель/этиленгликоль/вода Development of non-freezing glass washer fluids based on silica gel/ethylene glycol/water nanofluids Силикагель/этиленгликоль/су наносұйықтықтар негізінде қатпайтын шыны жуатын сұйықтықтарды әзірлеу
122 AP15573967 Производство много векторных умных интеллектуальных удобрений пролонгированного действия Production of multi vector smart intelligent fertilizers of prolonged action Ұзақ уақыт әрекет ететін көп векторлы ақылды тыңайтқыштар өндірісі
123 AP15573968 Новый подход на основе жизнесохраняющих технологий в здравоохранении New approach Through Life-Saving Technology in health Денсаулық сақтаудағы өмірді сақтайтын технологиялар негізіндегі жаңа тәсіл
124 AP15573969 Модернизация технологии промышленного производства вакцины против тейлериоза крупного рогатого скота Upgrading the technology for the industrial production of a vaccine against bovine Theileriosis Ірі қара малдағы телериозға қарсы вакцинаны өнеркәсіптік өндіру технологиясын жаңғырту
125 AP15573974 Коммерческое развитие инновационных агротехнологии производства посадочного материала и свежих ягод ежевики бесшипной. Commercial development of innovative agricultural technologies for the production of planting material and fresh berries of thornless blackberry. Отырғызу материалы мен тікенсіз бөрткен жидектерін өндірудің агротехнологиясының шығу тегінің коммерциялық дамуы
126 AP15573976 Создание инновационно-производственного центра по финишной обработке металлоизделий для нужд машиностроения и приборостроения Establishment of innovation and production center for finish processing of metal products for the needs of mechanical engineering and instrument making Машина жасау және прибор жасау қажеттіліктері үшін металл бұйымдарын өңдеу бойынша инновациялық өндірістік кәсіпорын құру
127 AP15573977 Производство быстрозамороженных картофелепродуктов с использованием инновационной технологии переработки картофеля Production of quick-frozen potato products using innovative potato processing technology Картопты өңдеудің инновациялық технологиясын қолдана отырып, тез мұздатылған картоп өнімдерін өндіру
128 AP15573982 Платформа электронного оказания услуг в сфере общественного здравоохранения Public Health Electronic Service Delivery Platform Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы электрондық қызмет көрсету платформасы
129 AP15573983 "Автоматизированная система для смешивания химиотаргетных лекарственных средств и цитостатических препаратов" "Automated System for Mixing Chemotargeted Drugs and Cytotoxic Drugs" "Химиографиялық препараттар мен цитотоксикалық препараттарды араластыруға арналған автоматтандырылған жүйе"
130 AP15573988 Отечественные оригинальные анатомические пластины и протезы Domestic original anatomical plates and prostheses Отандық түпнұсқа анатомиялық пластиналар мен протездер
131 AP15573992 Разработка опытно-экспериментальной мини ГЭС до 200 кВт сифонного типа Development of an experimental mini HPP up to 200 kW of siphon type Сифонды типті 200 кВт дейінгі тәжірибелік шағын ГЭС
132 AP15574002 Производство цифрового устройства защиты 0,4-35 кВ с функцией дешунтирования, защитой от перегрева токоведущих частей и встроенной дуговой защитой Production of 0.4-35 kV  device with deshunting function, protection against overheating of current-carrying parts, built-in arc protection Шунттау функциясы бар, ток өткізетін бөлшектерді қызып кетуден және доғалық қорғанысы бар 0,4-35 кВ сандық қорғаныс құрылғысын  өндіру
133 AP15574003 Изготовление шкафа управления постоянного тока с предиктивной диагностикой состояния аккумуляторов и системой мониторинга Manufacturing a DC control cabinet with predictive diagnostics of batteries’ state and a monitoring system Батарея күйінің болжамды диагностикасы және бақылау жүйесі бар тұрақты токтың басқару шкафын өндіру
134 AP15574005 Внедрение сервиса цифровой агрономии на малые и средние фермерские хозяйства Implementation of a digital agronomy service for small and medium-sized farms Шағын және орта егіс шаруашылықтары үшін цифрлық агрономиялық сервисін енгізу