Қазақстандық база негізінде 1 автордың немесе 1 ұйымның Жарияланымдар тізбесін (жарияланымның аннотациясыз библиографиялық сипаттамасы) жасау (орындау мерзімі 7 немесе 20 жұмыс күні)1 жарияланым. 

Ғылыми журналды және онда жарияланатын материалдарды халықаралық талаптарға және қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға және қолданыстағы стандарттарға сәйкес рәсімдеу бойынша кеңес беру 1 адам/сағат;

355-50-02 (801)

d.yessimbekova@ncste.kz